e-post og kontaktskjema lenker Send oss en e-post Kontaktskjema
 
Dokumenthjelp.no Trinn for trinn
Avtalevilkårene


Denne avtale regulerer avtaleforholdet mellom nettstedet dokumenthjelp.no/VKM (org.nr. 983 208 029 MVA) og bruker som vil bli kunde i næringsøyemed.
Denne avtalen er mellom dokumenthjelp.no/VKM (heretter VKM) som tjenesteleverandør og bruker som har akseptert vilkårene for registrering i næringsøyemed. Heretter omtalt som Kunden.
1.Kundens rettigheter og plikter
1.1Ved inngåelse av avtale får Kunden tilgang til de produkter og tjenester som er spesifisert på VKM sitt nettsted.
1.2Kunden er selv ansvarlig for det innhold som vedrører registreringen og Kunden, samt å påpeke feil og mangler. Kunden har tilgang til å endre åpenbare feil i registreringen ved å kontakte VKM på kontaktskjema eller e-post.
1.3Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet i sin egen registrering hos VKM, og korrigere snarest dersom det er åpenbare feil eller mangler som måtte foreligge.
1.4VKM har ikke erstatningsansvar for feil eller manglende informasjon.
1.5Kunden er selv ansvarlig for at de opplysninger som er gitt er korrekte og ikke er krenkende, uetisk, umoralsk eller strider mot gjeldende lover og retningslinjer.
1.6Kunden er ansvarlig for at enhver bruk av tjenesten, herunder den informasjonen Kunden formidler til VKM via registreringsskjema, kontaktskjema eller e-post, som skjer av Kunden eller på Kundens vegne, og vil holde VKM skadeløs for eventuelt ansvar eller tap som oppstår hos VKM som følge av Kundens bruk av tjenesten.
1.7Kunden plikter å påse at det ikke under noen omstendigheter foregår misbruk av tjenesten levert av VKM. Kunden påberoper seg det hele og fulle ansvar både økonomisk og på andre måter, hvis slike misbruk skulle inntreffe.
2.VKMs rettigheter og plikter
2.1VKM har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenestene som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. VKM er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. VKM vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig.
2.2VKM forbeholder seg rettigheten til å fjerne registreringer som kan virker støtende, krenkende, som strider mot norsk lov.
2.3VKM forbeholder seg retten til å kunne transportere denne avtalen til tredjepart.
2.4VKM forplikter seg til å holde Kunden informert om nyheter og tilbud VKM finner relevant for Kunden. Informasjonen skjer på den måte VKM finner mest hensiktsmessig.
2.5VKM kan avslå å levere tjenestene eller si opp disse dersom kunden har betalingsanmerkninger, dersom andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller -vilje eller dersom det er grunnlag for å forvente at kunden vil misligholde avtalen på annet vis. Dette begrenser ikke VKMs rett til å heve avtalen etter punkt 2.9.
2.6VKM fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap (konsekvenstap) som følger av feil, mangler eller forsinkelser, med mindre dette har årsak i VKMs grove uaktsomhet. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset oppad til vederlaget iht. punkt 4. VKM kan ikke stilles ansvarlig dersom avtalens innhold helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad forhindres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. I slike tilfeller suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.
2.7VKM er ikke ansvarlig for avbrudd som skyldes forhold som utenfor VKMs kontroll. Eksempelvis internettforbindelser, Kundens eget utstyr, arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brann, strømbrudd, dets underleverandører eller annen force majeure.
2.8VKMs eventuelle ansvar/erstatningsansvar overfor Kunden følger for øvrig de til enhver tid gjeldende kontraktsrettslige regler.
2.9VKM har rett til umiddelbart og uten varsel eller klagemulighet å fjerne Kundens registrering, ved vesentlig brudd på denne avtalen. Som vesentlig brudd regnes bl.a. brudd på bestemmelsene i pkt. 1.5, 1.6. eller 1.7.
3.Inngåelse av avtale
3.1Avtalen anses inngått når Kunden har fullført registreringsprossen og akseptert vilkårene pr e-post, post eller elektronisk. Leveransen er gjennomført og levert når dokumentene er sendt fra VKM til Kundens registrert e-postadresse.
4.Vederlag
4.1Kunden benytter seg av tjenesten levert av VKM etter gjeldende priser.
5.Konfidensialitet
5.1Partene plikter å holde denne avtalen konfidensiell. Kunden har ikke rett til å gi tredjeparter, herunder konkurrenter av VKM innsyn i hele eller deler av avtalen.
6.Tvister
6.1Ved tvist mellom Kunden og VKM vedrørende denne avtale, skal partene søke saken løst ved forhandlinger. Dersom slike ikke fører frem, skal saken avgjøres etter norsk rett, med Oslo som verneting.
v1.3
Nettsiden benytter informasjonskapsler